Thu. Jul 29th, 2021

dg99

คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อนุมัติให้เทศบาลและเมืองพัทยากู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล-บรรเทาความเดือดร้อนของ ปชช. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19... Read More
ปรัชญาชีวิตระดับสูง ••• ๑. เกิดไฟใหม้ที่โรงอาบน้ำหญิง กลุ่มหญิงเปลือยล่อนจ้อนวิ่งหนีเอาตัวรอด ออกมาบนท้องถนน... Read More

You may have missed