Wed. May 5th, 2021

คนรวย

ที่กัมพูชา มีช่องว่างระหว่างชนชั้นค่อนข้างมากค่ะ คนรวยก็รวยจนล้นฟ้า ส่วนคนจนก็จ๊นจนค่ะ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้... Read More

You may have missed