Sat. May 8th, 2021

กิจกรรมกลางแจ้ง

ขณะที่ประเทศไทยเริ่มผ่อนคลายหลายมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การเปิดห้างสรรพสินค้า ก็ทำให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากขึ้น แต่ในขณะที่โรคโควิด-19 ยังไม่หายไปจากสังคมไทย ประชาชนทุกคนล้วนมีความเสี่ยงที่จะติดโรค... Read More

You may have missed