Sat. May 8th, 2021

การบินไทย

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)... Read More
น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมแนวทางในการดูแล 82... Read More
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด พากันออกมาถอนเงิน หลังทราบข่าวว่าสหกรณ์ฯ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ลงทุนซื้อหุ้นกู้ของการบินไทยเอาไว้ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้เกิดความไม่มั่นใจต่ออนาคตของการบินไทย... Read More

You may have missed