5 เรื่อง ที่ไม่ควรพูดในวงเหล้าเด็ดขาด

5 สิ่งที่ไม่ควรพูดในวงเหล้าเด็ดขาด

1 เรื่องการเมืองในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

เราคงรู้กันดีอยู่ว่าถ้าหากเราพูดเรื่องการเมืองในวงเหล้าในประเทศไทยต่างมีความเห็นที่แตกต่างตามบริบทในการรับรู้ข่าวสารของแต่ละกลุ่มคนทำให้มีความขัดแย้งในการพูดคุยโต้เถียงในส่วนที่เป็นความรู้ที่จริงจึงไม่สามารถนำมาพูดในวงเหล้าที่นักดื่มอาจมีสติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนซึ่งจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือการดูหมิ่นโต้เถียงกันได้


2 เรื่องความเชื่อและศาสนา

เรื่องความเชื่อและศาสนานั้นต่างรู้ดีกันว่าศาสนาแต่ละศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีทุกศาสนาแต่เราอดคิดไม่ได้ว่าแต่ละบุคคลที่นับถือต่างศาสนากันล้วนมีความเชื่อร่วมมีความศรัทธาเป็นบ่อเกิดของความคิดและความเชื่อมั่นที่ยึดเหนี่ยวของบุคคลนั้นๆทำให้มีปฏิญาณที่แรงกล้าในการใช้คำพูดที่สื่อสารกันออกไปจึงไม่สามารถนำมาพูดได้ในวงเหล้า


3  เรื่องความรัก

ในบริบทของเรื่องความรักนั้นมีต่างความคิดทำให้มีความแตกแยกในในด้านความคิดของแต่ละบุคคลทำให้การสื่อสารในความเข้าใจของแต่ละบุคคลล้วนมีแต่สิ่งที่ค่อนข้างเข้าข้างตัวเองซะมากทำให้บทสนทนาในวงเหล้านั้นในเรื่องของความรักต่างคนต่างมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปทำให้การสื่อสารค่อนข้างที่จะถูกปิดกั้นในการเปิดรับฟังทำให้มีเหตุผลที่แตกต่างกันอาจจะเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้เถียงในวงเหล้าได้จึงไม่เหมาะสมที่จะควรนำมาพูดในวงสุรา

 
4 เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตนเองหรือการนินทาคนอื่น

ในส่วนข้อที่ 4 นี้เราต่างรู้ดีว่าสังคมส่วนใหญ่แต่ละคนจะเจอเหตุการณ์ที่ต่างกันแม้กระทั่งงานในบริษัทหรือชีวิตประจำวันของแต่ละคนทำให้จะต้องมีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันเราไม่สามารถหยุดพูดได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนได้พูดคุยกันทำให้เกิดมีความคิดที่แตกต่างกันทำให้เกิดการที่ไม่เห็นความเข้าใจที่ตรงกันซึ่งมันทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการที่ไม่เข้าใจในส่วนของแต่ละคนได้สิ่งนี้เลยไม่เหมาะที่จะนำมาพูดในวงเหล้าเพราะมันจะเป็นการกินปลาสอดเสียดหรือเบียดเบียนผู้อื่นโดยที่ผู้ที่โดนถูกนินทาไม่สามารถที่จะแก้ตัวหรือแก้ต่างให้ตนเองได้ในวงเหล้านั้น

 
5 เรื่องคนที่ตายไปแล้วเช่นคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เรารัก

เรื่องนี้ผมได้บทเรียนเกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับการพูดให้กับคนที่อยู่ในวงเหล้าฟังสาเหตุหนึ่งที่พูดให้ฟังเพราะว่าตอนที่เราดื่มเหล้าเข้าไปมันทำให้เราขาดสติหรือทำให้เรานึกถึงทราบซึ้งถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งของคนในครอบครัวที่เราสูญเสียไปทำให้มีปฏิกิริยากับบุคคลอื่นๆที่เจอเหตุการณ์คล้ายกันได้แลกเปลี่ยนทัศนคติด้วยกันแต่หารู้ไม่มันทำให้เกิดความคิดถึงในสิ่งที่สูญเสียไปแล้วทำให้เขาตอบตรงหรือจดจำในสิ่งที่เขาผิดพลาดไปสำหรับบางคนจะดีถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วสามารถปรับแก้ตัวหรือแก้ไขได้ในปัจจุบันแต่กลับกลายอีกบางคนไม่สามารถที่จะปรับตัวได้มันจะทำให้คนที่รับรู้ในส่วนของรำลึกถึงคนที่สูญเสียไปทำให้เขาหยิ่งดำดิ่งลงลึกลงไปเหมือนตอกย้ำบุคคลนั้นให้รู้สึกผิดจนเขาไม่สามารถที่จะดึงตัวเองขึ้นมาได้แล้วสิ่งนี้ก็คือสิ่งสุดท้ายที่ไม่สมควรที่จะเอามาพูดในวงเหล้าเด็ดขาด

Instagram