โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทหารชั้นนายพล ประจำปี 2563 ผบ.ทบ.-ผบ.ทร.-ผบ.ทอ. ใหม่ทั้งแผง

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล ประจำปี 2563 จำนวนรวม 792 ราย โดย ผบ.เหล่าทัพ เปลี่ยนใหม่ยกแผงเนื่องจากการเกษียณอายุ ประกอบด้วย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็น ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็น ผบ.ทบ. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน เป็น ผบ.ทร. พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ เป็น ผบ.ทอ.

วันนี้ (18 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม

1. พลเอก นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน เป็น จเรทหารทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1. พลเอก ชูชาติ บัวขาว เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม 2. พลเอก ชัยพฤกษ พูนสวัสดิ์ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม 3. พลอากาศเอก ธรนทร์ ปุณศรี เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม 4. พลเอก สมควร ทองนาค เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม 5. พลโท วรวิช มลาสานต์ เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา 6. พลโท สราวุธ รัชตะนาวิน เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (มีต่อ)

กองบัญชาการกองทัพไทย

1. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 2. พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 3. พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 4. พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 5. พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 6. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เป็น เสนาธิการทหาร 7. พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 8. พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันต์ เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 9. พลโท ธิติชัย เทียนทอง เป็น รองเสนาธิการทหาร 10. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ เป็น รองเสนาธิการทหาร 11. พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เป็น รองเสนาธิการทหาร

กองทัพบก

1. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็น ผู้บัญชาการทหารบก 2. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก 3. พลโท ธรรมนูญ วิถี เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 4. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 5. พลโท วรเกียรติ รัตนานนท์ เป็น เสนาธิการทหารบก 6. พลโท เจริญชัย หินเธาว์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 1 7. พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม เป็น แม่ทัพภาคที่ 2 8. พลตรี อภิเชษฐ์ ชื่อสัตย์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 9. พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 4 (มีต่อ)

กองทัพเรือ

1. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ 2. พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ 3. พลเรือโท ทรงวุฒิ บุญอินทร์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ 4. พลเรือโท ธีรกุล กาญจนะ เป็น เสนาธิการทหารเรือ 5. พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (มีต่อ)

กองทัพอากาศ

1. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ 2. พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ เป็น รองผู้ผู้บัญชาการทหารอากาศ 3. พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนารางกูร เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ 4. พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 5. พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 6. พลอากาศโท ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็น เสนาธิการทหารอากาศ 

Instagram