แม่ทัพเกรียง นำทีม ทหารพราน จับแกละ เก็บข้าว เรียนรู้วิถีชาวนา!

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นำทีม ทหารพราน จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ลงแขกเกี่ยวข้าวเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการเก็บเกี่ยวข้าวผลผลิต “โครงการเกษตรนารวมผลิตข้าวอินทรีย์” เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ร่วมกับเกษตรกรชาวนาบ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่แปลงนาข้าววัดโพธิธาราม หมู่ที่ 3 บ้านละโพ๊ะ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สถาบันพระปกกล้า โดยจังหวัดปัตตานีในนามของข้าราชการพนักงานศูนย์พัฒนาการเมือง คณะนักเรียนพหุวัฒนธรรม ตำบลป่าไร่ และชาวนาผู้ร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหารต่อต้านภัย covid-19 และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวผลผลิตโครงการเกษตรนารวมผลิตข้าวอินทรีย์ ขึ้น ด้วยโครงการเสริมสร้างระบบฐานรากเครือข่ายเศษรฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองภายใต้สภาพสังคมพหุวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรมนุษย์ และสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรนูญ ( สังคม-เศรษฐกิจ) และได้วางยุทธศาสตร์ให้นักเรียนพลมืองพหุวัฒนธรรม ทำกิจกรรมสอดรับกับโครงการดังกล่าว คือ กิจกรรมสาขาเกษตรนารวมผลิตข้าวอิทรีย์ จำนวน 100 ไร่ เพื่อสนับสนุนนโยบายความมั่นคงทางอาหารของรัฐบาล หลังเหตุการณ์โรคระบาดโควิด 19 ยุติ และสร้างสังคมสันติสุขภายใต้หลักการ “สงวนจุดที่ต่างสร้างวัฒนธรรมร่วมพุทร/มุสลิม ทำนาผลิตข้าว เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมร่วมเสริมฐานความเข้มแข็งของพลเมืองภายใต้สภาพสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนพลเมือง และเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธานในพิธีพร้อมกับลงเกี่ยวข้าวร่วมกับชาวบ้าน และเกษตรกร กลุ่มมวลชนที่มาร่วมกิจกรรม สร้างความอบอุ่น แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่พี่น้องไทยพุทธ และมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข