อย่าหลงเชื่อ “เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุคนละ 100 บาท” ตรวจสอบแล้วเป็นข่าวปลอม

เตือนอย่าหลงเชื่อ “เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุคนละ 100 บาท ให้ทุกคนไปรายงานตัวที่เขต” ตรวจสอบแล้วเป็นข่าวปลอม 

แฟนเพจ Anti-Fake News Center Thailand โพสต์เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม หลังจากมีการแชร์ข้อความว่า “เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ คนละ 100 บาท ให้ทุกคนไปรายงานตัวที่เขต”

ทั้งนี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น “เป็นข้อมูลเท็จ”

เนื่องจากยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิม ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และในปัจจุบันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ คือ

  • อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท
  • อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท
  • อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท
  • อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท

แต่สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลวันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

  • ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับเพิ่ม 50 บาท/คน/เดือน
  • ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับเพิ่ม 100 บาท/คน/เดือน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารกรมกิจการผู้สูงอายุ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dop.go.th หรือโทร. 0-2642-4336

Instagram