สระแก้วห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ห้ามดื่มสุราในร้านและงดจัดกิจกรรม 200 คนขึ้นไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและงดจัดกิจกรรมสาธารณะตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป และห้ามดื่มสุราร้านอาหารโดยเด็ดขาด หลังมีการจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายกว่า 50 คน ส่วนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สั่งการเจ้าหน้าที่ติดตามไทม์ไลน์หญิงระยอง กลับบ้านอำเภออรัญประเทศ โดยลงพื้นที่นำผู้สัมผัสใกล้ชิดตรวจแล้ว ไม่พบเชื้อโควิด-19 แนะกลุ่มเสี่ยงสูงที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร-ระยอง ให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน แจ้งผู้นำชุมชน-อสม. เฝ้าระวัง

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ได้ออกคำสั่งเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 21 ภายหลังมีการจับกุมแรงงานต่างด้าวทั้งชาวกัมพูชาและเมียนมาร์กว่า 50 คนในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยกำหนดมาตรการสำคัญจำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 1.ห้ามประชาชนใช้ เข้าไป หรืออยู่ในพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการแพร่ของโรค ,ข้อ 2 ให้ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคดังนี้ สนามมวย หรือสถานที่ฝึกซ้อมมวย สนามชนโค สนามชนไก่ หรือสถานที่ซ้อมไก่ สนามกัดปลา และร้านคาราโอเกะ ,ข้อ 3 ให้งดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยให้นายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว กำกับดูแลและควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้แรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้าย เดินทางเข้า-ออก ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงาน

ส่วน ข้อ 4 งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ ได้แก่ กิจกรรมเคาท์ดาวน์ ,กิจกรรมที่มีจำนวนประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป หรือกิจกรรมซึ่งมีคนจำนวนมากไปรวมตัวกันและเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรค ,กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่เล่นเป็นทีมและที่มีการสัมผัสระหว่างกัน ,ข้อ 5 การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องยื่นแผนการจัดกิจกรรมและมาตรการป้องกันโรคต่อนายอำเภอท้องที่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนจัดกิจกรรม เพื่อพิจารณาว่า เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดหรือไม่ แล้วให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ รายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว เพื่อทราบก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งให้กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด และข้อ 6.สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ ให้นั่งรับประทานอาหารอย่างเดียว ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดเต้น และให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

อย่างไรก็ตาม สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดบริการได้แต่ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นอกจากนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 36 ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดระยอง ระบุว่า ผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 37 ปี ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ได้เดินทางกลับมาหามารดาที่บ้านอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และไปตลาดโรงเกลือ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ก่อนที่จะกลับจังหวัดระยอง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จากนั้นได้เดินทางมาบ้านที่อำเภออรัญประเทศอีกครั้ง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และไปยังตลาดแห่งหนึ่งในอำเภออรัญประเทศ ทำให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้วตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมาก

ทาง นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภออรัญประเทศ ได้เดินทางไปยังบ้านของผู้ป่วยหญิงคนดังกล่าว เพื่อสอบสวนโรคหาผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นญาติและมารดาของผู้ป่วย จำนวน 4 ราย มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ล่าสุด ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการระบุว่า ไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ เมื่อผลการตรวจในกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงไม่พบเชื้อ จึงไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยได้ให้คำแนะนำในการสังเกตอาการตนเอง สวมหน้ากากอนามัย ไม่ไปในที่ชุมชน และขอให้ประชาชนชาวอำเภออรัญประเทศได้สบายใจได้ว่า ขณะนี้จังหวัดสระแก้วยังไม่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ได้วางมาตรการเพื่อเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ โดยบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน ทั้ง อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นายอำเภอ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจและทุกหน่วยงานมาช่วยกัน

Instagram