ป.ป.ช.ชี้มูล “7 วัดดัง” เอี่ยวทุจริตเงินทอนวัด 27.5 ล้าน อดีต ผอ.สำนักพุทธโดนอ่วม

วานนี้ (22 ก.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยนายนิวัติไชย เกษมมงคล โฆษก ป.ป.ช. เปิดเผยถึง กรณีการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กรณีทุจริตการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด (คดีเงินทอนวัด)

โดยร่วมกันจัดให้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่วัด ทั้ง 7 วัด ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด และเมื่อมีการเบิกจ่ายเงินให้กับวัดไปแล้ว บางวัดมีการติดต่อขอเงินบางส่วนคืนหรือขอคืนทั้งหมด แล้วนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต ดังนี้

1. วัดช้าง ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี งบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 4,200,000 บาท

โดยชี้มูลความผิดนายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น.ส.ประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน และนายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์ มีมูลความผิดทางอาญา และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 มาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าตัวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมนูญว่าตัวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 ประกอบมาตรา 83 มาตรา 91 และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง นายพยงค์ สีเหลือง นายช่างโยธา มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

2. วัดดอนสะท้อน ,วัดท้องตมใหญ่ ,วัดเล็บกระรอก อ.สวี จ.ชุมพร รวม 3 วัด งบประมาณประจำปื 2559 จำนวนวัดละ 2,000,000 บาท รวมจำนวน 6,000,00 บาท

โดยชี้มูลความผิดนายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายชยพล พงษ์สีดา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น.ส.ประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายฉัตรชัย ชูเชื้อ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวการกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์ กองพุทธศาสนสถาน มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147,151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/ 1 ประกอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง พระครูกิตติพัชรคุณ หรือนายสมเกียรติ ขันทอง เจ้าคณะอำเภอชนแดน เจ้าอาวาสวัดลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ พระครูนิวิฐสีลวัตร เจ้าอาวาสวัดท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด

3. วัดพร้าวโสภณาราม ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา งบประมาณประจำปี 2557 และปี 2558 จำนวน 6,000,000 บาท

โดยชี้มูลความผิด นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น.ส.ประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน และนายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และพระราชบัญญัติประกอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

4. วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงทพมหานคร งบประมาณประจำปี 2556 และปี 2557จำนวน 6,300,000 บาท

โดยชี้มูลความผิด นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น.ส.ประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์ มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง นางวรัญญา เพชรัตน์ มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด

5. วัดถาวรวราราม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 5,000,000 บาท

โดยชี้มูลความผิด นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสาวประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน และนายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงคราะห์ มีมูลความผิดอาญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

เนื้อหาข่าวเพิ่มเติม by Homephirom CHAY-DAN.COM

ผู้สนใจ สามารถรับชมโปรโมชั่นต่างๆ จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Dreamgaming Thailand ได้ทาง

  • ดีจีไทยดอทคอม ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ DG เจ้าแรกในประเทศไทย
  • DG-OFFICIAL ผู้ให้บริการน้องใหม่ แต่ใจถึง โปรโมชั่นโดนใจ
  • หากคุณกำลังมองหาเว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานสากล ชายแดน.คอม ขอแนะนำ ดีจีไทย เว็บพนันออนไลน์จาก Dreamgaming ถ่ายทอดสด ส่งตรงจากสตูดิโอ DG CASINO ณ เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ให้คุณเดิมพันออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ อาทิเช่น

หากคุณกำลังมองหาเว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานสากล ชายแดน.คอม ขอแนะนำ ดีจีไทย เว็บพนันออนไลน์จาก Dreamgaming ถ่ายทอดสด ส่งตรงจากสตูดิโอ DG CASINO ณ เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ให้คุณเดิมพันออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ อาทิเช่น

  • โปรโมชั่น 20% สมาชิกใหม่ฝากเงินครั้งแรก กับ DG CASINO สมัครสมาชิกใหม่แล้วฝากเงินครั้งแรกรับทันที
  • โปรโมชั่นยอดฝาก Happy Day 20% รับได้ทุกวัน สูงสุด 1,000 บาท ฝากเงินทำ Turnover ครบ 5 เท่า (นับเฉพาะบาคาร่า) รับฟรี 20%ของยอดฝาก รับได้ 1ครั้งต่อวัน
  • โปรโมชั่น ลุ้นหวยฟรี กับ Dream Gaming ลุ้นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ตรงกับเลขท้าย 2 ตัวของท่านได้ทันที รับสูงสุด 15,000 บาท
  • และยังมีโปรโมชั่น พันธมิตร รับค่าคอมมิชชั่นจากทุกยอดเล่นของสมาชิก ที่สมัครผ่านลิงค์ของคุณ

DGTHAI ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Dream gaming ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการถ่ายทอดสดคาสิโนออนไลน์ มีทั้งบาคาร่าออนไลน์และเกมส์ต่างๆ ให้คุณเลือกอีกมากมาย ที่คุณจะพลาดมิได้ DG CASINO เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ที่เปิดให้บริการเกมส์คาสิโนออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับจากบ่อนคาสิโนมีชื่อทั่วทุกมุมโลก ยินดีให้บริการเหล่านักลงทุนที่จะต้องการเล่นเว็บไซต์คาสิโนที่มีเกมส์คาสิโนให้เลือกเล่น รวมทั้งเกมส์ที่นับว่าเชี่ยวชาญและก็มีความชำนาญมากมายซึ่งก็คือเกมส์ บาคาร่า หรือ บาคาร่าออนไลน์ ที่บอกเลยว่าสร้างรายได้ให้กับนักวางเดิมพันมานักต่อนัก ทางเรายังตระหนักและมุ่งมั่นในการนำเสนอโปรแกรมที่ดีที่สุดของระบบพันธมิตรให้แก่คุณ โดยโปรแกรมพันธมิตรของ Dreamgaming คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่น 0.25% ต่อเดือน กับข้อเสนอพิเศษสุดนี้คุณสามารถขอรับได้ที่นี่ ที่เดียว เพียง 2 ขั้นตอนง่ายในการสร้างรายได้ของคุณ ( สมัคร > ประชาสัมพันธ์ = รอรับรายได้ )

Instagram