ทำไมคนออกมารณรงค์ให้ปฏิรูปประเทศไทย


ถาม:ทำไม่ต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง

ตอบ: เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการเลือกตั้งในกติกาเดิมๆ ไม่สามารถตอบสนองระบอบประชาธิปไตย ที่เสมอภาคยังประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชน เนื่องจากการที่สามารถมีการยุบรวมพรรคได้ ดูด ส.ส. ได้ประชาชนไม่สามารถเลือกนายกได้ ไม่สามารถเลือกรัฐมนตรีได้ มีสิทธิแค่เพียงเลือกตัวแทนคือ ส.ส. และเลือก พรรคคือ ปาร์ตี้ลิส์ ซึ่งเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วที่เมื่อได้ผลการเลือกตั้งออกมา พวก ส.ส. ก็มีราคาค่าตัว กลุ่ม ส.ส. ก็รวมกลุ่ม มีมุ้ง มีพวก เอาสิทธิที่ประชาชนไว้วางใจนำไปต่อรองผลประโยชน์เพื่อกินตำแหน่งรัฐมตรี หรือ ต่อรองให้ได้โครงการเพื่อการฉ้อราฏร์บังหลวง เป็นเหตุให้เกิดการบริหารผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

การบริหารราชการแผ่นดิน และผลประโชน์ของประเทศเพื่อประชาชน อีกทั้งยังมีอำนาจควบคุมแบบเบ็ตเสร็จโดยไม่มีองค์กรใดๆมาคัดคานอำนาจได้เพราะกลุ่มการเมืองที่ครองอำนาจสามารถเอาสิทธิ เหนือปวงชนจำหน่าย จ่าย แจก ทรัพยากรของประเทศของพี่น้องประชาชนที่เป็นสาธารณะไปให้พวกพ้อง และเพื่อตนเองจนเกิดความอยุติธรรมในสังคม สามารใช้เสียข้างมากแบบเบ็ตเสร็จในการแก้ กฏหมาย เพื่อพวกพ้องอันมิได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ สิ่งเหล่านี้คือเหตุที่ต้องมีการปฏิรูปการเลือกตั้งก่อนที่จะให้มีการเลือกตั้งและควรให้ประชาชนเป็นผู้จัดการปฏิรูปเพราะระบบอประชาธิปไตยคือการที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยสูงสุด ดังคำกล่าว

ชนกลุ่มใดเขียนกฏหมายและกติกาก็เพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้แก่ชนกลุ่มนั้น ประชาชนจึงเห็นควรให้มีการปฏิรูปการเลือกตั้งก่อนที่จะให้มีการเลือกตั้งเพื่อจะได้มาซึ่งนักการเมืองที่ไม่ขายตัวให้กลุ่มทุนและคิดถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่ทำเพื่อพวกพ้องและตนเอง

Original Post : มกราคม 23, 2014, 11:31:25 AM »โดย นายหัว

เรียบเรียง>>เกด

Instagram